Kancelaria specjalizuje się w prawnej obsłudze procesów budowlanych, zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i w trakcie realizacji przedsięwzięć budowlanych, a także po odbiorze robót, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z rękojmią i gwarancją na roboty budowlane.

Pomoc prawna świadczona jest nie tylko na rzecz inwestorów lub wykonawców, ale obejmuje także wsparcie prawne dla podwykonawców, projektantów oraz innych podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciach budowlanych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności, obejmuje:

  • sporządzanie projektów umów i opiniowanie zwieranych umów (o roboty budowlane, prace projektowe i inne), a także zmian do zawartych umów,
  • wsparcie w procesie negocjowania warunków umów lub ich zmian,
  • doradztwo w bieżących problemach związanych z wykonywaniem umów oraz przebiegiem procesu budowlanego,
  • doradztwo lub zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w sprawach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę, wstrzymania robót budowlanych, wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji,
  • doradztwo lub zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach o zapłatę za roboty budowlane lub prace projektowe (w tym za prace lub roboty dodatkowe), a także związanych z karami umownymi, rozliczeniami z podwykonawcami, dochodzeniem roszczeń z rękojmi lub gwarancji i innych,
  • występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach dotyczących środków odwoławczych w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Orientacyjną cenę usługi Kancelarii, można uzyskać po wysłaniu na kancelaria@miller.com.pl zapytania, opisując zwięźle sprawę, która miałyby zostać zlecona Kancelarii.

© Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Miller. Wszelkie prawa zastrzeżone.